Prezident: Seyidov Mir-Əli Mir-Cəlal oğlu
Ünvan: Bakı şəhəri, Ağa Neymətulla küşəsi, 59 AZ-1052
Telefon: 050 312 12 38
E-mail: baku_office@ju-jitsu.az
İnternet sayt: http://www.ju-jitsu.az

Azərbaycan Ciu-Citsu Federasiyası

Federasiya öz fəaliyətində Olimpiya və idman hərəkatı prinsiplərinə riayyət edir öz işini Federasiyanın Nizamnaməsinə zidd olmayan Dövlət və ictimai bədən tərbiyəsi-idman təşkilatları onlara birləşmiş digər təşkilatlarla  sıx  qarşılıqlı əlaqələr əsasında qurur həmçinin, onların tərkibinə üzv kimi daxil ola bilər.

1. JJİF(Ju-Jitsu İnternational Federation) İdman Ciu-Citsu Fighting Sistem- Döyüş sistemi, Ne-vaza- Güləş sistemi və Duo Sistem - özünü mudafiə.

2. Full Kontakt Ciu-Citsu versiyası.

3. WJJF- Ənənəvi Ciu-Citsu (Özünü müdafiə)

  • Sağlam ictimai qüvvələrin möhkəmləndirilməsi vaistəsilə ölkədə bədən tərbiyəsi-idman hərakatının yenidən qurulmasında fəal iştirak etmək.
  • Effektiv  fiziki  hazırlıq  kimi Ciu-Citsu təliminə uyğun əhalinin intellektual və idealoji hazılığını həyata keçirmək və bunun inkişafı əsasında təkmübarizliyin növü  kimi bədən tərbiyəsi-idman sistemində tərbiyəvi iş aparmaq.
  • Ciu-Citsu inkişaf etdirən, yayan, yaradılmış sərbəst klub və mərkəzlərin infrastrukturları ilə birgə onu populyarlaşdırmaq və daha da inkişaf etdirmək məqsədilə könüllü əsasda birləşdirmək.
  • Kvalifikasiyalı məşqçi, instruktor, həkim və idman kadırlarının hazırlığı sisteminin yaradılması və mükəmməlləşdirilməsi, yarış prosesinin təşkili, yüksək kvalifikasiyalı idmançıların hazırlanması və onların beynəlxalq meydanda müvəffəqiyyətli çıxışlarının təmin edilməsi.
  • Milli federasiyalarla və uyğun beynəlxalq təşkilatlarla  beynəlxalq  idmanin inkiafı və əlaqələrinin möhkəmlənməsi.
  • Öz səlahiyyəti çərçivəsində Ciu-Citsunun inkişafı sferində etik problemlərinin həlli.
  • Federasiyanın üzvlərinin hüquq və maraqlarının hüquqi və sosial müdafiəsi.