Prezident: Ağayev Ariz Arif oğlu
Ünvan: Bakı şəhəri, Xaqani küçəsi, 63 AZ-1052
Telefon: 055 543 71 49
E-mail: kkfa_aze@rambler.ru
İnternet sayt:

Azərbaycan Kontakt Karate Federasiyası

Məqsədlər, vəzifələr və funksiyalar

Ölkədə bədən tərbiyəsi-idman hərəkatının yenidən qurulmasında sağlam ictimai qüvvələrin birləşməsi, yaradıcı, təşkilati və iqtisadi potensialın birləşdirilməsi, dövlət və ictimai strukturlarla qarşılıqlı təsir formalarının axtarışı.

Kontakt karatenin əhalinin fiziki hazırlığın və tərbiyənin effektiv vasitəsi kimi tərbiyəsinə intellektual və ideoloji hazırlığın həyata kesirilməsi və bu əsasda onun təkbətək vuruşun sistemli bədən tərbiyəsi- idman istiqamətinin inkişafı.

Kontakt karateni, onun populyarlaşması və sonrakı inkişafı üzrə birgə səylər məqsədilə inkişaf etdirən və yayan müstəqil klub və mərkəzlərin formalaşmış infrastrukturunun könüllü əsasda təşkilati birləşməsi.

Dağlıq Qarabağ müharibəsi əllil idmançıların işlə təmin edilməsi, onlara bəraət verilməsi. İdmançılara, əlillərə, və Dağlıq Qarabağda həlak olmuş idmançıların ailələrinə xeyriyyəçilik göstərmək.

İxtisaslaşdırılmış məşqçi, təlimatçı, hakim və idman kadrlarının hazırlanması sisteminin - yaradılması və təkmilləşdirilməsi, yarış prosesinin təşkili, yüksəkixtisaslı idmançıların - hazırlanması və onların beynəlxalq arenada müvəffəqiyyətli çıxışının təmin edilməsi.

Beynəlxalq idman əlaqələrinin milli federasiyalarla və bir-birinə yaxın beynəlxalq təşkilatlarla inkişafı və möhkəmləndirilməsi.            

Qeyri-sağlam hallarla mübarizə və kontakt karatenin inkişafı sahəsində etika problemlərinin öz səlahiyyəti çərçivəsində həll edilməsi.

Federasiya üzvülərinin hüquq və maraqlarmm sosial və hüquqi müdafiəsi.

Hüquq mühafizə orqanlarına, müəssisələrə, təşkilatlara və şəxslərə, ictimai qayda-qanunun təmin edilməsində, hüquq, pozucuları ilə mübarizədə, şəxsiyyətin mülkiyyətinin, - onun şərəf və ləyaqətinin qorunmasına mübarizədə o cümlədən, kommersiya əsasında hərtərəfli yardımın göstərilməsi. 

Federasiyanın nəzərdə tutulmuş məqsədlərinin əldə edilməsi üçün:

10.1.                     Respublikada kontakt karatenin inkişafı şərtlərinin təkmilləşdirilməsinə yönəlmiş müsbət təcrübəni aşkar edir, öyrənir və xeyirli təşəbbüslərf təbliğ edir;

10.2.                     Açıq mühazirə və tamaşa təbliğatı, nümunəvi çıxışlar, yarışlar, crcümlədən kommersiya əsasında ədəbiyyatın, əyani və metodiki vəsaitlərin, idman məhsulunun satış- sərgisi;       

10.3.                     Metodikt məsləhətlər, yanş qaydalarının işlənib hazırlanmasını həyata keçirir, müqavilələr bağlayır və idman innovasiyalannm tətbiqi üçün müvəqqəti yaradıcı kollektivlər yaradır;                      

10.4.                     Nəşriyyat fəaliyyətini, Federasiyanın məqsəd və vəzifələrinə yönəlmiş kino və videoməhsulun istehsalı və buraxılışını, həmçinin onların realizasiyasmı həyata keçirir;

10.5.                     Ölkədə kontakt karatenin inkişaf proqramını işləyib hazırlayır və həyata keçirir;

10.6.                     Vahid idman təsnifatının normativlərini və tələblərini işləyib hazırlayır, tərtib edir və yarış qaydalarını, respublika yarışları barədə müddəaları təsdiq edir və onlara riayət olunmasma nəzarəti həyata keçirir;

10.7.                     Respublikada kontakt karate üzrə məşqçi fəaliyyətinə hüququn verilməsi materiallarını qeydə alır.

10.8.                     Məşqçilərin, təlimatçıların, idmançıların və hakimlərin ixtisasının yüksəlməsi və attestasiyası üzrə tədbirlərin keçirilməsini həyata keçirir;

10.9.                     Azərbaycanın yığma komandalarının rəsmi və kommersiya idman tədbirlərində iştirakı üçün hazırlığı həyata keçirir;

10.10.                  Azərbaycan Federasiyasını müvafiq beynəlxalq idman təşkilatlarında təmsil edir;

10.11.                  Müəyyən edilmiş qaydada xüsusi və ya müştərək müəssisələr, kooperativlər, fondlar yaradır, icarəyə götürür, əldə edir və ya otaqlar, tikililər və Federasiyanın fəaliyəti ilə bağlı digər obyektləri tikir.